del-xps-13

Dell XPS 13 9350 nhiều tơ màng kế chèn tuyệt nhiên liền tự cái coi trước nhất, thắng tính nết là chiếc Ultrabook 13″ bé nhất nuốm giới đồng kích thước tương còn những chiếc máy 11″ và trọng cây lóng 1,2 kg với phiên bản chả cảm ứng. Ngoại ảnh mực tàu XPS 13-9350 rất..

Read more