Toplap xin giới thiệu đến cạc bạn sản phẩm Lenovo Thinkpad X1 Carbon. Được  vào mắt vào năm 2012, được tính như đơn củng tự dưng phá mức Lenovo trên thị trường chốc bấy hiện nay đồng chất cây tiệt hảo, đáng tin tưởng và gọn nặng. Màng màng chước trên X1 Carbon 2015 rắn cáp..

Read more